Dịch vụ khử trùng hàng hóa xuất khẩu và bảo quản nội địa